Adatkezelés

Adatkezelés


A SalesWork.hu állásportál (továbbiakban: Portál) célja, hogy lehetőséget teremtsen a munkaerőpiacon a munkavállalóknak arra, hogy új állásajánlatokra találjanak, és segítse a munkáltatókat a munkaerőkeresésben, lehetőséget teremtsen a munkáltatóknak álláshirdetés feladására. A munkaadók, mint harmadik, szerződött fél által a SalesWork.hu portálon (továbbiakban: Portál) feladott álláshirdetésekre a munkavállalók regisztrált felhasználóként jelentkezhetnek, illetve az önéletrajz adatbázisba feltöltött dokumentumaik és kitöltött személyes profiljuk alapján számukra vonzó állásajánlatokat kaphatnak a Munkaadóktól.

A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Portálhoz kapcsolódó technikai felületek, platformok szolgáltatásai (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtása során alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztató tartalmát a Portál – tiszteletben tartva a Szolgáltatásokat bármely módon igénybe vevő természetes személyek (munkavállalók, munkaadók, egyéb látogatók, stb., a továbbiakban együttesen: Felhasználó) magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el. Jelen adatkezelési tájékoztató a ÁSZF rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az ott meghatározott rendelkezések és fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.

A Portál üzemeltetője (MCS Kft., 1191 Budapest, Hamvas utca 7-9. Továbbiakban: Üzemeltető) kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.); a Továbbiakban: GDPR, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek.

Az Üzemeltető elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt. Fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja. A Felhasználó a Portál látogatásakor megadott hozzájárulásá(i)val, illetve a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, illetve hozzájárul hogy adatot szolgáltasson az Üzemeltető számára, és elfogadja, hogy a Portál egyes részei látogatásához, egyes Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása. A Felhasználó azzal, hogy a Portálon regisztrál és a Szolgáltatásokat használja tudomásul veszi, hogy az általa megosztott információk más Felhasználók számára elérhetővé válnak. Amennyiben a Felhasználó ezen szándéka megváltozik, kérjük hogy ezt jelezze Portál felé azzal, hogy törli a fiókját (vagy nem regisztrál).

A Portál céljából adódóan a Portál szolgáltatásainkat csak a 16. életévüket betöltött személyek vehetik igénybe. A Felhasználó által megosztott információkért és tartalomért kizárólag a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azokat a Felhasználó köteles naprakészen tartani. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja. A Portál Üzemeltetője adatvédelmi kérdésekben mindig előfeltételezi, hogy a Munkadó nem természetes személy.

A jelen Tájékoztatóban a jelentkezésen/pályázaton az egyes álláshirdetésekre jelentkezések során a Felhasználó által megadott valamennyi adatot érteni kell a csatolt önéletrajzzal és egyéb dokumentumokkal együtt. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Portál bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy az Üzemeltető akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja. A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezéseiben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az adatkezelés célja

A Portálon történő adatkezelés célja, hogy a Portál az ígért szolgáltatástokat nyújtani tudja. Értjük ezelatt a Felhasználók közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét, a Portál-Felhasználó kapcsolat lehetőségét, illetve a Portál céljainak (a Munkaadók és a Munkavállalók egymásra találjanak) megvalósítását. A Munkaadók oldalán célként megjelölhető a számlázás és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatások szükségessége. A Munkavállalói oldalon az állásértesítő küldése, önéletrajz adatbázisban a Felhasználók kereshetővé tétele, toborzás, a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében, piackutatás, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés esetében hozzájárulnak az adataik kezeléséhez.

Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ában meghatározott elévülési ideig, valamint a 47. §-ban meghatározott ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével, igénybevételével kapcsolatos adatokat. A Társaság a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével a természetes személy Megrendelő és a Kapcsolattartó személyes adatait a Megrendelővel való utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 év elteltével törli. A kapcsolattartó Munkáltatói Adminisztrációs Felülethez való hozzáférésének a megszüntetése az ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezhető. Felhívjuk a Munkaadók figyelmét, hogy a kapcsolattartói hozzáférés megszüntetése - a fentiek miatt - nem jelenti a céges adatok kezelésének azonnali megszüntetését. 

Az e-DM levelek esetében hozzájárulás visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonásától, illetve a tiltakozástól számított legfeljebb 72 óra eltelte szükséges ahhoz, hogy az Érintett ne kapjon olyan újabb e-DM üzenetet, amelyről leiratkozott. (A Portálon a fiók megszüntetése egyértelműen a hozzájárulás visszavonásának minősül.)

Az adatkezelés jogalapja

A Portálon az adatkezelés jogalapja jogos érdek, az érintettek előzetes hozzájárulása vagy jogszabályi megfelelés lehet. Az Üzemeltető általi adatkezelésre a Felhasználók előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása, valamint a Társaság előzetesen meghatározott jogos érdeke alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

A Társaság üzletszerzési gazdasági érdeke, mint jogos érdek (GDPR 6.cikk (1) f) pont), amennyiben a Megrendelő regisztrált kapcsolattartóival rendelkezik a Portálon. Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a Megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti (tekintettel arra, hogy céges kapcsolattartói adatok kezeltek), valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények, hatékonyabb szolgáltatás igénybevétel, HR területre vonatkozó hasznos információk szerzése útján), továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) szerint az Üzemeltető jogos érdeke megalapozott. A gazdasági tevékenysége keretében eljáró entitás kapcsolattartójaként magánszemélyként adott érintetti hozzájárulás (GDPR 6.cikk (1) a) pont). Tekintettel arra, hogy az e-DM címzettje a potenciális megrendelő mint gazdasági tevékenysége körében eljáró entitás, az érintettek magánszféráját az adatkezelés nem érinti, valamint az érintettek önrendelkezési joga biztosított, a személyes adatok kezelése a Megrendelő érdekeit is szolgálja (kedvezmények szerzése útján),továbbá arra, hogy az adatkezelés az üzletszerzés optimalizálásához feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű, valamint a GDPR (14) szerint az Üzemeltető jogos érdeke megalapozott.

Ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás volt, akkor a hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható, az adatkezelés megtiltható a fiók törlésével. (Sajnos adatkezelés nélkül nem tudunk szolgáltatást nyújtani.) Az e-DM levelek esetében a a kiküldött levelekben a leiratkozás link segítségével vonható vissza a hozzájárulás.

Pontosság

A Felhasználói profil adatai bármikor önállóan módosíthatók. A Portál a Munkaadót jogi személyként, a Munkavállalót természetes személyként kezeli.

A bankkártyás fizetéshez kapcsolódó adattovábbítás:

A bankkártyás fizetés a BARION rendszerén keresztül történik. Az Érintett a bankkártyával történő vásárlással tudomásul veszi, hogy az alábbi adatai átadásra kerülnek a Barion Payment Zrt. mint adatfeldolgozó részére. Vásárlói adatok: Cégnév (vagy a Munkaadóként megadott név), e-mail cím, város, ország, cím, irányítószám, összeg, pénznem, rendelési azonosító. Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára, a bankkártyákkal való visszaélés megakadályozása. Az adattovábbítás jogalapja szerződés teljesítése és a fizetési szolgáltatók által elvárt erős ügyfélhitelesítés biztosítása, mint a bankkártyákkal való visszaélés megelőzésére irányuló jogos érdek (GDPR 6. Cikk (1) bekezdés f) pontja). A jogos érdeket az Európai Unió szabályozásán alapulva megalkotott a kártyatársaságokat, kibocsátó bankokat, és egyéb pénzforgalmi szolgáltatókat tömörítő EMVCo a 3D Secure 2.x/3.x szabványának és az Európai Bankhatóság A 3DSecure szabványának való megfelelés támasztja alá.

Elektronikus reklám és mareketing üzenetek (e-DM emailek)

Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése (a továbbiakban e-DM). Az e-DM tartalmazhatja a Üzemeltető saját üzleti ajánlatait; a Társaság Szolgáltatásainak, rendezvényeinek, nyereményjátékainak, híreinek ismertetését; megkezdett, de be nem fejezett szolgáltatásra vonatkozó figyelmeztetést; kupon kedvezményt; szolgáltatói újdonságokról beszámolót; HR szakmai cikkeket/híreket/újdonságokat; akár harmadik fél HR szakmához kapcsolódó ajánlatait; a Szolgáltatással való elégedettséget mérő kérdőíveket (a Szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében), piackutatást célzó kérdőíveket. Szükséges minimum adatkör: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.

A piackutatás során megadott válaszok feldolgozása anonim módon történik, sem a válaszok, sem az e-mail címek nem kerülnek összekapcsolásra a válaszadók személyével, ennek megfelelően a statisztikai adatképzés anonim. A kérdőívet kitöltők választásuk alapján részt vehetnek a kapcsolódó játékban az egyedileg megadott és elfogadott feltételek alapján, ebben az esetben az e-mail címük megadása is szükséges.

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők (adattovábbítás)

Társaságunk az adatokat nem továbbítja harmadik személyek részére.  Az Érintett bármikor kérheti az ügyfélszolgálati levelezés törlését. Az ügyfélszolgálattal történő beszélgetésről hagnfelvétel nem készül. Az Érintett az e-mailekről e-mailen másolatot kérhet.

Naplózott adatok

A Szolgáltató statisztikai és hibakeresési célból, valamint a visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a következő adatokat és 180 napot követően törli: látogatás időpontja, IP cím, a megtekintett oldal címe. A Portál működésének nyomon követése keretében a naplózott hibaesemény (ún. standard keretrendszer log, dátum, időpont, a hibaesemény megnevezése/leírása, IP cím adattartalommal) a hibaeseménytől számított 180 napig kerül megőrzésre. A naplózásra a Társaság azon jogos érdekéből (GDPR 6.cikk (1) f) pont) kerül sor, hogy biztosítani tudja a működés informatikai biztonságát, azok ellenállóképességét a weboldallal/alkalmazással szemben intézett sértő, jogellenes vagy rosszhiszemű cselekményekkel, tevékenységekkel szemben (pl. engedély nélküli hozzáférés). A naplózás a fent részletezett célok eléréséhez feltétlenül szükséges és azzal arányos mértékű.

Cookie-k

A Portál működése során a Felület, a Szolgáltatások megfelelő működése, az alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében a következő cookie-kat (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie.) használja. A cookie-k bármikor törölhető a böngészőből.

Session cookie

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Felület és annak egyes funkciói működéséhez, a Felületen történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie”-val (munkamenet cookie) azonosítja a bejelentkezett Felhasználó számítógépét. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Felhasználóról olyan információkat, amelyekkel a Felhasználókat azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Felhasználó milyen más weboldalakon, a Felület milyen aloldalain/alfelületein járt.

Viselkedést figyelő cookie

Annak érdekében, hogy a Megrendelőinknek ügyfélre szabott szolgáltatást nyújthassunk, érdeklődésüknek, igényeiknek leginkább megfelelő ajánlatot tehessünk, a szolgáltatás hatékonyságát növelhessük, a Felület látogatásait, használatát elemezhessük (a Felület és aloldalai/alfelületei/kapcsolódó oldalai megtekintésének ténye, konverziós események), cookie-t helyezünk el böngészőjére, ezáltal számítógépére, telefonjára vagy egyéb eszközére (végfelhasználói készülék) és használjuk ezt, amennyiben ehhez előzetesen, kifejezetten hozzájárul. Ezt a hozzájárulást a cookie szövegsávon lévő elfogadásra kattintással adhatja meg. A cookie segítségével érzékeljük a látogatók (meglévő és potenciális ügyfelek) aktivitását a kóddal ellátott oldalakon és a speciális landoló üzleti oldalakon, amely alapján akár manuális, akár automatikus, tartalmában az ügyfélre szabott e-DM üzenetek küldésére, üzleti ajánlatokkal való telefonos megkeresésre kerülhet sor.

3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k
A Third-party cookie-kat ugyan a Felület megtekintésekor, de nem az Üzemeltető (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó böngészője. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza, amikor a Felhasználó megtekinti például valamely hirdetésüket vagy felkeresi a Portált. A harmadik fél (például hirdető) ezen cookie-k segítségével a felhasználó teljes böngészési előzményeit nyomon tudja követni azon weboldalak tekintetében, amelyek tartalmazzák a harmadik fél ún. Thirdparty moduljait (például hirdetési modulját, hirdetéseit). A legtöbb böngésző adatvédelmi beállításai lehetővé teszik a Third-party cookie-k blokkolását/letiltását. Ha nem egyezik bele a Third-party cookie-k használatába, tiltsa le őket a böngészőben. A Portál alkapfunkiói így is használhatók maradnak. A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit:

- Google Analytics (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)

- Facebook (facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation)

- Google AdWords (https://www.google.com/policies/technologies/ads/)

Adatfeldolgozók:

- Mav-IT Kft.

Mangó - egyszerű CRM rendszer
Iparág szerint
Kapcsolat
1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.