ÁSZF

ÁSZF


Általános szerződési feltételek

Üdvözöljük az MCS Tanácsadó Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a saleswork.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének Felhasználók általi használatának feltételeit. Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelésben rendelkezik, amely elérhető Honlap láblécében az Adatkezelés menüpontban. A Felhasználó a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elismeri, hogy a Szolgáltató megfelelően tájékoztatta Adatkezelés elérhetőségéről, valamint az Adatkezelést a szolgáltatások igénybevételét megelőzően elolvasta, az abban foglaltakat megértette. A Felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten hozzájárul az Adatkezelési Nyilatkozat szerint hozzájárulás jogalap alapján kezelt személyes adatai kezeléséhez. A szerződés nyelve magyar. Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:


I. A Szolgáltató adatai

 1. Név: MCS Tanácsadó Kft.

 2. Székhely: 1118 Budapest, Regős u. 9.

 3. Képviselő neve: Andor Ildikó

 4. Adószám: 10941496-2-43

 5. E-mail cím: support@saleswork.hu

 6. Telefonszám: +36 20 932 0291II. Felhasználási feltételek

Felelősség: Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Felhasználók által a Honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

Szerzői jogok: A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). Jelen ÁSZF-ben meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a saleswork.hu domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére, megváltoztatására irányul. A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatkezelés keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.


III. A Honlapon nyújtott szolgáltatás

Jelentkezés: A Honlap tartalmának jelentős része – így a Honlapon meghirdetett álláshirdetések (a továbbiakban: Álláshirdetés) közötti böngészésre – elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció és jelentkezés nélkül. Egyes szolgáltatások, pl. a Honlapon keresztül egy konkrét Álláshirdetésre történő jelentkezés regisztrációhoz kötött.


Jelentkezés a honlapon: A jelentkezéshez a Felhasználónak el kell fogadnia Szolgáltató jelen ÁSZF-jét, valamint az Adatkezelést. Felhasználó a jelentkezés során nyilatkozhat a direkt marketing célú megkeresésekkel kapcsolatban, azonban ez nem feltétele a jelentkezésnek. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakkal kapcsolatos direkt marketing célú megkeresésekre fel- és leiratkozás a regisztráció során érhető el. A jelentkezés sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót. Felhasználó vállalja, hogy a jelentkezés során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


Jelentkezés törlése: Felhasználó jogosult a jelentkezését bármikor törölni a support@saleswork.hu e-mail címre küldött üzenettel, illetve a Honlapon való kapcsolat oldalról küldött üzenettel a Szolgáltató részére „Törlöm a jelentkezésem” üzenettel. Az üzenet, illetve a kérelem megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a jelentkezés törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.


Böngészés az Álláshirdetések között: A Honlapon közzétett Álláshirdetések közötti böngészéshez regisztráció nem szükséges, azt a Felhasználó bármikor, ingyenesen megteheti.


Felhasználói jelentkezés kialakítása: A Honlapon történő jelentkezésre minden álláshirdetés alatt megtalálható felületen van lehetősége. Az alapadatok körében Felhasználónak továbbá lehetősége van a Honlapra feltölteni az általa előzetesen elkészített önéletrajzát is, melynek kereshetőségéről a Felhasználó dönt.

Szolgáltatás megrendelése: Munkaadó az igényelt szolgáltatást a Honlapon a megfelelő csomag (Normál csomag / Kiemelt csomag) kiválasztásával és kifizetésével tudja megrendelni. A megrendelés kifizetése bankkártyás fizetéssel történik Barion Fizetési Kapun vagy Barion Pénztárcán keresztül (https://www.barion.com/hu/). Ehhez átirányításra kerül a biztonságos oldalra, amelyet a Barion Payment Zrt. üzemeltet. A bankkártyás fizetésnél a sikeres fizetés után azonnal elhelyezhető a hirdetés. A Munkaadó a hirdetést a Honlapon található “Új állásajánlat” menüpontra kattintást követően megjelenő felület értelemszerű kitöltésével tud. A Munkaadó a megrendelésével – külön nyilatkozat nélkül – visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, illetőleg a Szolgáltató munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklám Szolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amit a hivatkozott törvény megrendelő általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek. A Munkaadó megrendelését a rendszer adatbázisában az online megrendelés elküldésével rögzítheti. A szolgáltatás igénybevétele esetén a Munkaadó hozzájárul ahhoz, hogy a rendszer adatbázisában rögzített álláshirdetését a rendszerben regisztrált Álláskeresők megtekinthessék. A Munkaadó állásajánlatonként csak egy munkakört (pozíciót) hirdethet meg.


Adatbeviteli hibák javítása: Munkaadó az adatbeviteli hibák javítását, a kapcsolattartójánál tudja kezdeményezni, írásban, a fent megadott elérhetőségeken keresztül. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott elérhetőség, képesítés.


IV. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja: a Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

Levelezési cím:

1118 Budapest, Regős u. 9.

Telefonszám:

+36 20 932 0291

E-mail:

support@saleswork.hu

 

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére:

 1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

 2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: Budapesti Békéltető Testület címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: +3614882131, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.


V. Jelen ÁSZF egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használatának alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Honlapon elérhető álláshirdetési szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Munkaadó) általi használatának feltételeit, kivéve, amennyiben a Szolgáltató illetve az Munkaadó az általuk kötött egyedi szerződésben (a továbbiakban „Szerződés”) jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a Munkaadók a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit, elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. Munkaadók adatainak kezeléséről az Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezik. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, és 8 évig megőrzi. A megrendelőknek, regisztrált Munkaadóknak (továbbiakban: megrendelő, vagy Regisztrált Munkaadó) az MCS Tanácsadó Kft-vel (továbbiakban: Szolgáltató), mint Szolgáltatóval kapcsolatos jogviszonyaiban az alábbi általános szerződési feltételeket kell alkalmazni – kivéve, ha felek az általuk kötött egyedi szerződésben az ÁSZF-ben foglaltaktól eltérően rendelkeznek. Ennek hiányában a megrendelők a megrendelésükkel az ÁSZF rendelkezéseit automatikusan elfogadják és azokat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 


VI. A rendszer használata és a munkaadók kötelezettségei

Az Munkaadó kötelezi magát arra, hogy a fentiek szerint részére átadott önéletrajzokban szereplő személyes adatokat kizárólag saját munkaerő szükségletével kapcsolatos eljárás céljára használja fel, azokat illetéktelen harmadik személynek nem bocsátja rendelkezésére és minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a jelzett adatok más által, illetve más célra felhasználhatóak ne legyenek; azok bizalmas, titkos kezelése biztosított legyen. Az Munkaadó a vonatkozó törvényi kötelezettségeknek eleget téve köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről. A Munkaadó a fenti kötelezettségének elmulasztásából eredő kárért harmadik személyekkel szemben közvetlenül felel, illetve bármilyen hátrányért felelősséggel tartozik. Az Munkaadó egyúttal tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű magatartásából származó károkért és hátrányokért Szolgáltatót nem terhelheti felelősség, a Szolgáltatót a hátrányok alól mentesítenie kell, a Szolgáltatónak okozott károkat pedig köteles megtérítenie. A Munkaadó kötelezi magát arra, hogy a rendszerben rögzítendő álláshirdetésben kizárólag saját vagy munkaerő biztosításával megbízó szerződött partnere adatait közli. Az Munkaadó a megrendelésével, hozzáférés igénylésével automatikusan hozzájárul, hogy megadott adatai a Szolgáltató adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat Szolgáltató a szolgáltatás időtartama alatt, a megrendelt szolgáltatás teljesítésének keretében és céljából minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. A Munkaadó kijelenti, hogy amennyiben az álláshirdetés személyes adatokat is tartalmaz (pl. kontaktszemély neve, e-mail címe), az érintett személy személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján jogosult a Szolgáltató részére továbbítani, illetve az szolgáltatásban megjeleníteni. Munkaadó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Munkaadót kizárólag a regisztrációkor megadott e-mail cím alapján azonosítja. Munkaadó a megismert adatokból, önéletrajzokból és az álláshirdetésre érkező jelentkezések adataiból, a letöltött dokumentumokból vagy azok részelemeiből adatbázist nem építhet. Munkaadó nem jogosult a hirdetési felületet vagy annak egy részét harmadik személynek átruházni, vagy átengedni; a Szolgáltató rendszerében kizárólag a saját, vagy az adott hirdetésben meghatározott állást kínáló ügyfele hirdetéseit jogosult megjelentetni. A hirdetés-átruházási tilalom – a jogszabályi keretek között – megfelelően irányadó arra az esetre is, ha az Munkaadó a Szolgáltató szolgáltatását akár saját maga, akár a saját érdekében más útján, azonos, vagy hasonló szolgáltatásokkal együtt hirdeti. A Munkaadó nem ruházhatja át, illetőleg nem engedheti át harmadik személynek a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás adatait, használatát. Amennyiben a Munkaadó a fenti kötelezettségeit megszegi, a mindenkori egyhónapos hirdetési tarifaár húszszorosának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni. Szolgáltató a Munkaadó nevét és – az Munkaadó külön kérésére – annak logóját is, (akár együttesen, akár külön-külön is) a Szolgáltató rendszerében, valamint ehhez kapcsolódó valamennyi kommunikációjában (ideértve többek között a reklámot, hirdetést is), valamint a nyomtatott, elektronikus, vagy egyéb médiumok, reklámhordozók útján, mint referenciát – más szerződött partnereivel együtt, vagy egymagában – megjelenítheti, illetve arra hivatkozhat. Munkaadó kérésére azonban a logóját csak akkor használja fel, ha azt Munkaadó elektronikus formában (jó minőségű JPG, PNG, vagy más formátumban) a rendelkezésére bocsátja. A Munkaadó a logó megjelenítésével, illetve nevének referenciaként való hivatkozásával kapcsolatban semmilyen díjazásra nem tarthat igényt.


VII. Kapcsolatfelvétel az álláskeresőkkel

A Munkaadó Szolgáltató bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a hirdetésre jelentkező Álláskeresőket csak konkrét, valós és kizárólag a Munkaadó, vagy a meghirdetett állást kínáló ügyfele saját állásajánlatával keresheti meg. Munkaadó nem küldhet kéretlen reklámüzeneteket – ideértve többek között, a további állásajánlatokat, hírlevélre történő feliratkozást és egyéb szolgáltatásokat is. A tilalom kiterjed a reklámüzenetek küldéséhez való hozzájárulás kérésére is. A fentiekben foglalt kötelezettségek, tilalmak megszegése lényeges szerződésszegésnek minősül, amely esetben Munkaadót alkalmanként a mindenkori egyhónapos hirdetési tarifaár húszszorosának megfelelő összegű kötbér, és a kötbért meghaladó kár megfizetésének kötelezettsége terheli.VIII. A megrendelés teljesítése

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatásokat az adott körülmények között a lehető legjobb technikai kivitelben és minőségben jeleníti (jelenteti) meg, illetőleg nyújtja. A teljesítés a közvetített szolgáltatás igénybevételével történik. A megrendelt és kifizetett szolgáltatások teljesítését a Munkaadó a megrendeléstől számított hat hónapon belül kérheti. A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel biztosítja az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát. Nem vállal azonban felelősséget az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából, illetve működésképtelenségéből eredő kárért, továbbá azért a kárért, amely működési körén kívül eső elháríthatatlan külső okból származik, és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza. Ezekben az esetekben a teljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, de azzal, hogy amennyiben a teljesítésre az adott munkanapon már nincs lehetőség, arra automatikusan a következő munkanapon, illetőleg munkanaptól kezdődően kerül sor. A Szolgáltatót a megrendelt szolgáltatás sikertelensége miatt nem terhelheti felelősség. A Szolgáltató megtagadhatja a hirdetés megjelentetését, közzétételét, vagy bármikor törölheti a már megjelent hirdetést, ha a Munkaadó megsérti az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy a hirdetés:


 1. Jogszabályba ütközik;

 2. Nem tartalmazza a valóságnak megfelelően legalább a meghirdetett állás megnevezését, a követelményeket/feladatokat és a jelentkezés módját

 3. A logó és URL megjelenítésen túlmenően egyes elemeit, vagy teljes egészét tekintve olyan elektronikus hirdetésnek, illetve reklámnak minősül, amely közvetve vagy közvetlenül népszerűsít egy vállalkozást, vagy annak áruját, szolgáltatását, tevékenységét (pl. a cégismertető reklámnak minősül, ha az Munkaadó saját weboldalára navigálja el a felhasználót további állásajánlatok megismertetése céljából, stb.)

 4. A nyilvánvalóan hiányos, nem létező, nem konkrét, ellentmondásos, félrevezető, valótlan, irreális, objektíve teljesíthetetlen vagy komolytalan adatokat, pozíciót, követelményeket, ajánlatot, vagy egyéb elemeket tartalmaz, illetőleg ténylegesen nem álláshirdetés

 5. Sérti, vagy sértheti más jó hírnevét, becsületét

 6. Olyan állásajánlatot tartalmaz, amely díj fizetéséhez köti az állásközvetítést

 7. Egy hirdetésben több állásajánlat közzétételét tartalmazza

 8. A Munkaadó – illetve külön díj fizetése esetén a Munkaadó és az állást kínáló ügyfele – logóján és hivatalos weboldalának nyitó oldalára mutató URL-jén túlmenően egyéb logót, képet, grafikus ábrázolást, linket tartalmaz

 9. A Szolgáltató megítélése szerint a SalesWork arculatával, szellemiségével, profiljával össze nem egyeztethető, üzletpolitikai elveivel ellentétes, a Szolgálató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti

 10. Technikai, illetve terjedelmi okból nem teljesíthető

 11. Tartalmával szemben hatóság bármely módon kifogást emelt

 12. Az ÁSZF rendelkezéseinek egyébként nem felel meg


Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, illetve visszaigazolt, vagy kifizetett szolgáltatás a fenti feltételek hiánya, illetőleg fennállása esetén, a megrendelést következmények nélkül visszamondja, vagy annak a fenti rendelkezéseknek megfelelő módosítását kérje. Ha módosítás nem történik meg, vagy arra a Munkaadónak nincs lehetősége, Szolgáltató jogosult a már megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a hirdetés megjelentetését megtagadni, a már megjelent hirdetést törölni, az ahhoz való hozzáférést, illetve a szolgáltatás nyújtását megszüntetni, valamint az Munkaadó által okozott esetleges kárának megfizetését követelni. Szolgáltató a Munkaadó és harmadik személyekkel szemben nem felel a hirdetésnek a Munkaadó érdekkörében, illetőleg hibájából felmerült okból történő eltávolítása, valamint a hirdetés közzétételének, vagy a hozzáférés Szolgálató általi megtagadása folytán keletkezett kárért, vagy bármely igényért. A Szolgáltatót nem terheli kárfelelősség a hirdetésekben előforduló esetleges hibákért, valamint, a hirdetés megjelenésének adott időpontban a Szolgáltató hibájából történt elmaradása miatt esetleg bekövetkező elmaradt haszonért.


IX. Fizetési feltételek

A szolgáltatások aktuális díját a Honlap tartalmazza. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármely szolgáltatás megrendelése esetén a fizetendő díj díjbekérő alapján előre történő megfizetését szolgáltatás nyújtásának feltételéül szabja. A rendszerben rögzített álláshirdetésnek a megjelölt időtartam lejáratát megelőzően kezdeményezett törlése esetén Munkaadó nem tarthat igényt az ellenérték időarányos részének visszatérítésére.Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. 04. 01.

Mangó - egyszerű CRM rendszer
Iparág szerint
Kapcsolat
1191 Budapest, Hamvas utca 7-9.